TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Informacijos apie Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme nurodytus pažeidimus VšĮ Šiaulių rajono pirminės sveikatos priežiūros centre (toliau – Įstaiga) teikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu apie šiame Apraše nustatytus požymius atitinkantį pažeidimą

2. Informacija apie pažeidimą – vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu žodžiu ar raštu teikiama informacija apie Apraše nustatytus požymius atitinkantį pažeidimą.

3. Informaciją apie pažeidimą pateikiantis asmuo – fizinis asmuo, pateikiantis informaciją apie pažeidimą įstaigoje, apie kurį sužinojo iš savo turimų ar turėtų darbo ar sutartinių (konsultavimo, rangos, subrangos, stažuotės, praktikos, savanoriškos veiklos ir pan.) santykių su šia įstaiga arba įdarbinimo ar kitų ikisutartinių santykių metu.

4. Konfidencialumas – Įstaigos bei jų darbuotojų veiklos principas, kuriuo užtikrinama, kad informaciją apie pažeidimą pateikusio asmens duomenys ir kita jį tiesiogiai ar netiesiogiai identifikuoti leidžianti informacija tvarkomi tik darbo funkcijų atlikimo tikslais ir kad ši informacija neatskleidžiama tretiesiems asmenims, išskyrus šiame įstatyme nustatytus atvejus.

5. Pažeidimas – įstaigoje galbūt rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas, tarnybinis nusižengimas ar darbo pareigų pažeidimas, taip pat šiurkštus privalomų profesinės etikos normų pažeidimas, mėginimas nuslėpti minėtą pažeidimą ar kitas grėsmę viešajam interesui keliantis arba jį pažeidžiantis teisės pažeidimas, apie kuriuos informaciją apie pažeidimą pateikiantis asmuo sužino iš savo turimų ar turėtų darbo santykių su šia įstaiga arba įdarbinimo ar kitų ikisutartinių santykių metu.

6. Pranešimas – šiame Apraše nustatytus formos reikalavimus atitinkantis arba laisvos formos, nurodant, kad vadovaujamasi Pranešėjų apsaugos įstatymu, kuriame pateikiama konkreti informacija apie pažeidimą, atitinkantį Pranešėjų apsaugos įstatyme nustatytus požymius.

7. Su darbu susijusios aplinkybės – dabartinė arba ankstesnė bet kokio pobūdžio darbinė veikla įstaigoje, kurią vykdydami asmenys sužino apie pažeidimą ir galėtų sulaukti neigiamo poveikio, jei apie šį pažeidimą praneštų.

8. Su pažeidimu susijęs asmuo – fizinis asmuo, informacijoje apie pažeidimą nurodomas kaip asmuo, galimai besirengiantis daryti, darantis ar padaręs pažeidimą arba siejamas su tuo pažeidimu.

9. Vidinis informacijos apie pažeidimus teikimo kanalas – Įtaigoje nustatyta tvarka sukurta ir taikoma informacijos apie pažeidimus Įstaigoje teikimo, tyrimo ir asmens informavimo procedūra.

II. INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS TEIKIMAS

 

10. Įstaigoje asmuo informaciją apie pažeidimą teikia per vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą. Įstaiga, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo informacijos apie pažeidimą gavimo turi pranešti informaciją apie pažeidimą pateikusiam asmeniui apie jo pateiktos informacijos gavimą. Išnagrinėjusi asmens pateiktą informaciją apie pažeidimą, įstaiga ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šios informacijos gavimo patvirtinimo turi pranešti informaciją apie pažeidimą pateikusiam asmeniui apie jo pateiktos informacijos nagrinėjimo eigą (numatytus ar atliktus nagrinėjimo veiksmus, jų pagrindimą) arba atsisakymą šią informaciją nagrinėti.

11. Jei Informaciją apie pažeidimą gavusi įstaiga nėra kompetentinga šią informaciją vertinti, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo informacijos apie pažeidimą gavimo dienos persiunčia ją kompetentingai institucijai ir apie tai praneša informaciją apie pažeidimą pateikusiam asmeniui.

12. Teikdamas informaciją apie pažeidimą ar pranešimą, informaciją apie pažeidimą pateikiantis asmuo nurodo:

12.1. konkrečias faktines pažeidimo aplinkybes;

12.2. asmenį, kuris rengiasi dalyvauti, dalyvauja ar dalyvavo darant pažeidimą;

12.3. ar apie šį pažeidimą jis jau pranešė; jeigu pranešė, kam buvo pranešta ir ar buvo gautas atsakymas;

12.4. savo vardą, pavardę, asmens kodą arba gimimo datą, jeigu asmens kodo neturi, – kontaktinius duomenis.

13. Informaciją apie pažeidimą pateikiantis asmuo, jeigu tai įmanoma, prie teikiamos informacijos prideda rašytinius ar kitus turimus duomenis apie pažeidimą.

14. Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, Įstaigoje ją gali pateikti vienu iš šių būdų: 14.1. tiesiogiai atvykęs pas Įstaigos vadovą ar vadovo paskirtą atsakingą asmenį;

14.2. atsiųsti informaciją Įstaigos elektroninio pašto adresu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..

 

III. ĮSTAIGAI PATEIKTŲ PRANEŠIMŲ NAGRINĖJIMAS

 

15. Įstaiga, gavusi pranešimą, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos praneša informaciją apie pažeidimą pateikusiam asmeniui apie jo pranešimo gavimą. Nuo pranešimo gavimo momento užtikrinamas jį pateikusio asmens konfidencialumas ir nedelsiant vertinamas gautas pranešimas. Reikalavimas nedelsiant pranešti informaciją apie pažeidimą pateikusiam asmeniui apie jo pranešimo gavimą netaikomas, kai:

15.1. informaciją apie pažeidimą pateikiantis asmuo išreiškė valią pranešimo gavimo nepatvirtinti;

15.2. patvirtinus pranešimo gavimą, kiltų pavojus informaciją apie pažeidimą pateikusio asmens konfidencialumui.

16. Įstaiga, nustačiusi, kad informaciją apie pažeidimą pateikęs asmuo ir jo pranešime nurodyta informacija apie pažeidimą atitinka Apraše nustatytus reikalavimus, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo pranešimo gavimo dienos priima sprendimą pripažinti informaciją apie pažeidimą pateikusį asmenį pranešėju ir apie tai ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo dienos jam praneša.

17. Įstaiga, atlikusi pranešimo vertinimą ir nustačiusi, kad pranešime pateikta informacija neatitinka Pranešėjų apsaugos įstatymo nuostatų, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo pranešimo gavimo dienos priima sprendimą nepripažinti informaciją apie pažeidimą pateikusio asmens pranešėju ir apie tai ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo dienos praneša asmeniui. Jeigu iš pranešime nurodytos informacijos yra pagrindas manyti, kad galbūt buvo padarytas kitas, Pranešėjų apsaugos įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje neapibrėžtas, teisės aktų pažeidimas, Įstaiga pagal kompetenciją teisės aktuose nustatyta tvarka pradeda tyrimą pati arba ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos persiunčia pranešimą institucijai, įstaigai ar organizacijai, pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymą ar kitus Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisės aktus įgaliotai tirti tokius pažeidimus, ir apie tai praneša informaciją apie pažeidimą pateikusiam asmeniui.

18. Įstaiga, nustačiusi, kad ji neįgaliota tirti pranešime nurodytų pažeidimų, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo sprendimo dėl informaciją apie pažeidimą pateikusio asmens pripažinimo ar nepripažinimo pranešėju priėmimo dienos persiunčia pranešimą pagal kompetenciją kitai institucijai.

 

IV. KONFIDENCIALUMO UŽTIKRINIMAS

 

19. Įstaiga ir asmuo, kuris gauna ar nagrinėja informaciją apie pažeidimą, privalo užtikrinti informaciją apie pažeidimą pateikiančio asmens konfidencialumą.

20. Informaciją apie pažeidimą pateikusio asmens, ar susijusio su pažeidimu asmens duomenys, leidžiantys nustatyti jų tapatybę, gali būti pateikti tik tam asmeniui, kurie nagrinėja informaciją apie pažeidimą. Prieš pateikdama konfidencialius duomenis, institucija privalo raštu pranešti informaciją apie pažeidimą pateikiančiam asmeniui ar pranešėjui apie duomenų pateikimą nurodydama konfidencialių duomenų pateikimo priežastį.

21. Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, kai:

21.1. to raštu prašo informaciją apie pažeidimą pateikiantis ar pateikęs asmuo;

21.2. informaciją apie pažeidimą pateikęs asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją.

22. Informacija apie informaciją apie pažeidimus pateikusius asmenis, su pažeidimu susijusius asmenis ar pagalbininkus tyrime nedalyvaujantiems asmenims negali būti teikiama.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

23. Vidiniuose informacijos apie pažeidimus teikimo kanaluose užtikrinamas informaciją apie pažeidimus pateikusių asmenų ir su pažeidimu susijusių asmenų konfidencialumas.

24. Už vidinio informacijos apie pažeidimus teikimo kanalo įdiegimą ir jo funkcionavimo užtikrinimą atsakingas įstaigos vadovas.

25. Įstaigos darbuotojai su šiuo Aprašu supažindinami išsiunčiant įsakymą elektroniniu paštu.

26. Aprašas ir informacija apie veikiantį vidinį kanalą skelbiama internetinėje svetainėje www.siauliurpspc.lt.

27. Asmenys, pažeidę Aprašo reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

 

________________

 

 

JSN Medis 2 is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework