2020 – 2023 METAMS

 I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Sveikatos apsaugos ministerija (toliau – SAM) yra suinteresuota, kad teikiant asmens bei visuomenės sveikatos priežiūros paslaugos nebūtų korupcijos apraiškų, kyšininkavimo, tarpinio kyšininkavimo, papirkimo, piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi, tarnybos pareigų neatlikimo
 2. Programos paskirtis – šalinti prielaidas Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų neteisingam, nepagrįstam panaudojimui bei korupcijai įstaigoje atsirasti, siekti, kad visos lėšos, skiriamos sveikatos priežiūrai būtų panaudojamos kokybiškoms sveikatos priežiūros paslaugoms, pacientų teisėms užtikrinti.
 3. Korupcija – valstybės tarnautojo tiesioginis ar netiesioginis siekimas, reikalavimas ar priėmimas turtinės ar kitos naudos (dovanos, paslaugos, pažado, privilegijos) sau ar kitam asmeniui už atlikimą ar neatlikimą veiksmų pagal einamas pareigas, taip pat valstybės tarnautojo veikimas arba neveikimas, siekiant, reikalaujant turtinės arba kitokios asmeninės naudos sau ar kitam asmeniui ar šią naudą priimant taip pat tiesioginis ar netiesioginis siūlymas ar suteikimas valstybės tarnautojui turtinės ar kitokios asmeninės naudos už atlikimą ar neatlikimą veiksmų pagal valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens einančiam pareigas tai pat tarpininkavimas darant šioje dalyje nurodytas veikas.
 4. Programos tikslai ir uždaviniai: išaiškinti ar šalinti korupcijos prielaidas įstaigoje, užtikrinti skaidrią darbuotojų veiklą, siekti, kad visos lėšos skiriamos sveikatos sistemai, būtų naudojamos pagal paskirtį ir racionaliai kokybiškoms sveikatos priežiūros paslaugoms teikti, pacientų teisėms ir laisvėms užtikrinti, taip pat poveikis darbuotojams siekiant apsaugoti nuo galimos korupcinio pobūdžio veikos, įgyvendinti neišvengiamos atsakomybės už neteisėtus veiksmus principą, skatinti nepakantumo korupcijos apraiškoms visuomenę, jos švietimas, bendros antikorupcinės kultūros ugdymas įstaigos darbuotojų tarpe.

II. KORUPCIJOS PRIELAIDŲ ANALIZĖ

 

 1. Korupcijos prielaidos:

              5.1. socialinės (nepakankamas sveikatos sistemos darbuotojų atlyginimas ir pan.);

 1. 2. teisinės (teisės aktų netobulumas, dažnas jų keitimas; kokybės sistemų ir reglamentų stoka; nepakankama atsakomybė už padarytus pažeidimus; nevisiškai skaidrus sprendimų priėmimo procesas);

              5.3. institucinės (nesivadovaujama asmeninės atsakomybės principais; trūksta viešumo);

              5.4. struktūrinės (nepakankamas ir netobulos veiklos apskaitos ir kontrolės sistemos);

              5.5. visuomeninės pilietiškumo stokos (visuomenės požiūrio į korupciją neapibrėžtumas ir prieštaringumas; nesipriešinimas korumpuotiems sveikatos sistemos darbuotojams; asmenų skatinančių korupciją toleravimas);

              5.6. išorinių veiksnių (tinkamų sąlygų atskirų sveikatos sistemos subjektų sąžiningai konkurencijai nesudarymas; pacientų pasyvumas antikorupcinei veiklai).

              5.7. specifinės prielaidos sveikatos sistemoje, darančios įtaką įstaigos veiklai (specialistų trūkumas rajonuose, viešieji pirkimai, nepakankama informacija sveikatos priežiūros įstaigose apie teikiamas nemokamas ir mokamas sveikatos priežiūros paslaugas, apie pacientų teises ir pareigas, veikla susijusi su nedarbingumo pažymėjimų bei kitų pažymų išdavimu, su vaistinių preparatų, medicininės pagalbos priemonių išrašymui ir kt.).

 

 

 

III. GALIMOS KORUPCIJOS PASEKMĖS

 

 1. Nevykdant veiksmingos ir kryptingos korupcijos prevencijos politikos, korupcijos reiškiniai gali įtakoti:

   6.1. sumažėti sveikatos priežiūros sistemos veiksmingumas, pablogėti teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybė bei prieinamumas;

   6.2. atsirasti socialinė įtampa, kuri mažina pasitikėjimą sveikatos priežiūra;

   6.3. sumažėti pacientų pasitikėjimas teikiamomis paslaugomis, medicinos darbuotojų profesine kompetencija;

   6.4. pablogėti administravimo kokybė.

 

IV. APLINKOS ANALIZĖ

 

 1. Įstaigoje vykdomos funkcijos, kuriose galimas korupcijos pasireiškimas:

7.1. Viešieji pirkimai ir užsakymai;

7.2. administracinių teisės pažeidimų nustatymas, protokolų surašymas;

7.3. personalinės atsakomybės ir standartinių procedūrų stoka, teikiant sveikatos priežiūros paslaugas;

7.4. Viešųjų sveikatos priežiūros paslaugų teikimas bei duomenų ir ataskaitų apie suteiktas paslaugas teikimas;

 7.5. lėšų, gautų iš ligonių kasų, tikslinis panaudojimas.

 

V. KORUPCIJOS PREVENCIJA

 

 1. Korupcijos prevencija – tai galimos korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas, sudarant bei įgyvendinant korupcijos prevencijos programos vykdymo priemonių planą, taip pat poveikis asmenims, siekiant juos atitolinti nuo galimos korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos.
 2. Bendrieji korupcijos prevencijos programos uždaviniai:

9.1. nustatyti įstaigoje korupcijos prielaidas, jas nustačius, imtis priemonių joms šalinti;

9.2. analizuoti iš fizinių ir juridinių asmenų gaunamus skundus;

9.3. skatinti įstaigos bendradarbiavimą su visuomene, ugdant visuomenės narių pilietinę sąmonę ir nepakantumą negerovėms.

 1. Specifiniai korupcijos prevencijos įstaigoje uždaviniai:

10.1. užtikrinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo draudžiamiesiems privalomuoju sveikatos draudimu skaidrumą;

10.2. užtikrinti teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybę;

10.3. užtikrinti sveikatos priežiūros paslaugų teikimo kontrolę (vidaus medicininis auditas);

10.4. tobulinti ir skaidrinti pirkimo procesus;

10.5. užtikrinti medikamentų skyrimo skaidrumą;

10.6. užtikrinti licencijuotos veiklos sąlygų laikymąsi;

10.7. tobulinti informacijos teikimą apie teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas;

10.8. užtikrinti informacijos teikimą apie mokamas ir nemokamas sveikatos priežiūros paslaugas;

10.9. užtikrinti korupcijos prevencijos programos priemonių įgyvendinimą ir kontrolę.

 

VI. VISUOMENĖS ĮTRAUKIMAS Į KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMĄ

 

 1. Skatinti glaudesnį ir aktyvesnį įstaigos bendradarbiavimą su visuomene, ugdant visuomenės pilietinę sąmonę, nepakantumą negerovėms.
 2. Aptarti korupcijos prevencijos klausimus su gydytojų sąjungos, pacientų organizacijos atstovais.
 3. Ugdyti antikorupcinę kultūrą tarp visuomenės ir sveikatos sistemos darbuotojų.
 4. Įstaigoje, jos internetinėje svetainėje skelbti Korupcijos prevencijos programą.
 5. Skatinti įstaigos darbuotojus bei pacientus pranešti apie įtariamus korupcijos atvejus, teikiant sveikatos priežiūros paslaugas. Analizuoti surinktą informaciją.
 6. Reguliariai vertinti Korupcijos prevencijos programos veiksmingumą.

 

VII. KORUPCINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ TYRIMAS

 

 1. Sudaryti sąlygas įstaigos darbuotojams, pacientams anonimiškai pranešti  SAM, įstaigos vadovybei savo įtarimus dėl galimos personalo korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos (telefonu, internetu);
 2. Tirti skundus, pareiškimus dėl galimų korupcijos atvejų.
 3. Išaiškinus ar pasitvirtinus informacijai apie korupcijos faktą bei esant įtarimui dėl galimos korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos, nustatyta tvarka informuoti administraciją;
 4. Bendradarbiauti su korupcinius nusikaltimus tiriančia valstybės institucija – Specialiųjų tyrimų tarnyba.

 

VIII. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS

 

 1. Korupcijos prevencijos programos uždaviniams įgyvendinti sudaromas programos priemonių vykdymo planas (lentelė).
 2. Korupcijos prevencijos programa, esant poreikiui, gali būti papildoma.

 

IX. VERTINIMO KRITERIJAI

 

 1. Korupcija – integralus socialinis reiškinys, todėl kovos su ja rezultatyvumas nustatomas vadovaujantis kiekybiniais ir kokybiniais rodikliais:

23.1. korupcijos prevencijos – įvykdytų ir neįvykdytų programos įgyvendinimo priemonių skaičiumi; priemonių įgyvendinimo nustatytais terminais;

23.2. teisės pažeidimų tyrimo – ištirtų pažeidimų skaičiumi, pranešimų, skundų apie pažeidimus skaičiumi;

23.3. visuomenės švietimo, pranešimų konferencijose, seminaruose, darbo posėdžiuose skaičiumi;

23.4. šios veiklos rodikliu laikoma didesnė visuomenės parama, vykdant antikorupcijos priemones.

 

X. PROGRAMOS ATNAUJINIMAS

 

 1. Pakeisti programos priemonių plane numatytos priemonės įgyvendinimo terminą ar priemonę galima tik įstaigos vadovo įsakymu.
 2. Per visą programos įgyvendinimo laikotarpį įstaigos struktūriniai padaliniai gali teikti pasiūlymus dėl programos nuostatų ir jos vykdymo. Tokiais atvejais Korupcijos prevencijos programa gali būti papildoma arba keičiama.

 

 

Lentelė. Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planas

 

Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

Tikslas

Įvykdymo terminas

Atsakingas asmuo

1.

Analizuoti gaunamus pacientų skundus, pranešimus dėl galimų korupcinio pobūdžio nusižengimų, išnagrinėti jų priežastis, nustatyti korupcijos šalinimo priemones

Užkirsti kelią korupcijai

Gavus skundą, pranešimą

Įstaigos vadovas

2.

Rinkti informaciją apie išaiškintus ir įtariamus korupcijos atvejus įstaigoje, atlikti jų analizę

Užkirsti kelia korupcijai

Nuolat

Įstaigos vadovas

3.

Įstaigos darbuotojus supažindinti su Korupcijos prevencijos programa ar jos pakeitimais

Užkirsti kelia korupcijai

Kartą metuose

Darbuotojas atsakingas už korupciją

4.

Medicinos darbuotojams vykdyti pareigų instrukcijose numatytą veiklą, atsižvelgiant į paciento sveikatos būklę vadovaujantis SAM patvirtintomis ištyrimo ir gydymo metodikomis

Užtikrinti teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybę

Nuolat

Visi darbuotojai

5.

Kontroliuoti įstaigoje teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, atliekant vidaus auditus

Užtikrinti teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybę

Nuolat

Vidaus medicininio audito grupė

6.

Riboti vaistų firmų atstovų veiklą įstaigoje, drausti gydytojų skatinimo priemones

Užtikrinti vaistų skyrimo skaidrumą

Nuolat

Įstaigos vadovas

7.

Pacientams skelbti informaciją apie sveikatos priežiūros paslaugų apimtį įstaigoje, apie galimybę gydytis kitose gydymo įstaigose

Užtikrinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo skaidrumą

Nuolat

Įstaigos vadovas

8.

Skelbti apie mokamas ir nemokamas sveikatos priežiūros paslaugas

Užtikrinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo skaidrumą

Nuolat

Įstaigos vadovas

9.

Organizuoti pacientų apklausas į anketas įtraukiant klausimus galinčius atskleisti korupcinio pobūdžio veiksnius

Įtraukti visuomenę į korupcijos prevencijos veiklą

Kartą metuose

Vidaus medicininio audito grupės vadovas

10.

Viešai skelbti telefono numerį, elektroninio pašto adresą, kuriais anonimiškai būtų galima apteikti informaciją apie korupcinius veiksmus

Įtraukti visuomenę į korupcijos prevencijos veiklą

Nuolat

Darbuotojas atsakingas už korupciją

11.

Interneto svetainėje skelbti įstaigos korupcijos prevencijos programą

Šviesti ir informuoti visuomenę korupcijos prevencijos klausimais

2017 metais

Darbuotojas atsakingas už korupciją

12.

Organizuoti darbuotojų mokymus korupcijos prevencijos klausimais

Šviesti ir mokyti darbuotojus

Kartą metuose

Darbuotojas atsakingas už korupciją

13.

Bendradarbiauti su STT korupcijos prevencijos ir kontrolės klausimais

Bendradarbiavimas korupcijos prevencijos klausimais

Nuolat

Įstaigos vadovas

14.

Gavus pranešimų apie galimą korupcinę veiklą, nedelsiant informuoti įstaigos vadovą, STT, SAM korupcijos prevencijos skyrių

Informacija apie korupcines veikas

Nuolat

Įstaigos vadovas

__________________  

JSN Medis 2 is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework